Obec Trenčianske Mitice » Chronologický prehľad histórie

Neprehliadnite

Fotogaléria obce

Obsahuje desiatky zaujímavých fotografií zo života našej obce prehľadne rozdelených do kategórií.
Zobraziť fotogalériu...


Naša obec na Google mape

Obec Trenčianske Mitice tak ako ste ju nikdy nevideli. Pomocou tlačítok Map, Sat. a Ter si môžete mapu prepnúť do rôznych zobrazení.
Zobraziť mapu...

Úradné hodiny OÚ

Pondelok:7.30 – 11.30 h 12.00 – 15.30 h
Utorok:7.30 – 11.30 h 12.00 – 15.30 h
Streda:7.30 – 11.30 h 12.00 – 17.00 h
Štvrtok:N E S T R Á N K O V Ý    D E Ň
Piatok:7.30 – 11.30 h 12.00 – 14.00 h
Prestávka v zmysle § 91 Zákonníka práce od 11.30 do 12.00 h
koláž width=

Chronologický prehľad dôležitých údajov z dejín obce Trenčianske Mitice

1183-1198

V niektorom z týchto rokov pán Nadaš závetom poručil nitrianskemu biskupovi Eduardovi štvrtinu majetku v Miticiach (neskoršie Kostolné Mitice).

1210

Prvá písomná zmienka o Miticiach. Nitriansky biskup Ján II. dal spresniť chotárne hranice darovaného majetku.

1269

Spomínajú sa zemania z Mitíc ako susedia pri chotárnom ohraničení Jastrabia. Územie Jastrabia, vyľudnené po tatárskom vpáde, daroval kráľ Belo IV. Za verné služby vojakovi Trenčianskeho hradu Reinoldovi, za ktorého potomkov sa pokladali Rožňovci.

1332-1333

Pri súpise pápežských desiatkov v Miticiach bol kňaz Ladislav, ktorý zaplatil 5 grošov.

1463

Kráľ Matej daroval Jastrabie Prokopovi Mitickému za verné vojenské služby v armáde.

1494

Ladislava Rosvald Rožeň dali postaviť gotický kamenný kostol v Miticiach.

1577

Mitickí zemania uzavreli dohodu o spoločnom hájení hôr.

Koniec 16. stor.

Rod Rožňovcov vymrel po meči a jeho panstvo prevzali Madočianskovci a Ordódyovci.

1663

Obec vyplienili a vypálili Turci (2. októbra)

1671

Trenčiansky župa nariadila postaviť v priesmyku Jarkoch strážnu pevnosť.

1714

Mitický kňaz Jozef Dvoráček obnovil cirkevnú matriku.

1757

Uskutočnila sa baroková prestavba kaštieľa v Rožňových Miticiach.

1772

V Miticiach sa uvádzal do praxe Tereziánsky urbár.

1794-1798

Nitriansky biskup František Fuchs dal stavať dnešný mitický kostol.

1796

Majetkové podiely Madočianskovcov v Miticiach prevzal Pavol Motešický.

1817

Rod Ordódyovcov v Miticiach vymrel po meči. Jeho majetkové podiely prevzal rod Erdekovcov.

1848

Historické uznesenie uhorského snemu o zrušení poddanstva miestnym nevoľníkom prinieslo slobodu.

1868

Barón Knobloch odkúpil majetkový podiel Motešickovcov.

1895-1899

V Rožňových Miticiach sídlil štátny notariát a matrikariát.

1899

Majetok baróna Knoblocha získal rytier Richard Pfeiffer.

1916

Vymrel rod Erdekovcov v Miticiach.

1960

Troje Mitice sa zlúčili v jednu obec - rok 1960

1995

Mitice oslávili 800. výročie svojej existencie.

1999

Vybudovala sa plynofikácia obce - kolaudácia 24.08.2000

  • dobudované obecné stredotlaké plynofikačné prípojky
  • izolácia strechy obecného úradu, izolácia strechy - Harmadovec.

2000

Vybudovaná plniareň minerálnych vôd - otvorenie 25.01.2000 a.s Hodváb Senica.

  • Oprava obecných komunikácií Dobrašov -Rožňové Mitice 400m
  • Zemianske Mitice -bytovka 400m.

2001

Územný plán sídelného útvaru Trenčianske Mitice - ukončenie r.2006

2001

Dobudovaná telekomunikačná sieť v celej obci.

2004

Heraldická komisia odporučila obecnému zastupiteľstvu dňa 13.01.2004 návrh erbu a symboly obce na zapísanie do Heraldického registra Slovenskej republiky.

  • Výmena verejného osvetlenia v celej obci.
  • Zhotovenie stavby viac účelovej športovej plochy - Rožňové Mitice.
  • Rekonštrukcia strechy - materská škola.

2005

Rekonštrukcia medenej kostolovej veže , malovanie, výmena odvodňovacích medených rín.

2006

EUROFONDY - Rekonštrukcia a skvalitnenie lokálnej infraštruktúry obce. ( názov Rekonštrukcia miestnych komunikácií obce Trenčianske Mitice.)

Dokončenie opráv obecných komunikácií na celom území obce Trenčianske Mitice.

2007

Rekonštrukcia prízemia - Harmadovec pohostinstvo, obchod, vymaľovanie vonkajšej časti kultúrneho domu. Vypracovaný plán sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce Trenčianske Mitice a Mikroregiónu Machnáč-Inovec

2008

Zbúranie starého kultúrneho domu z dôvodu schválenia bytovej výstavby v lokalite Kostolné Mitice. Príprava projektov na stavbu 12 bytových jednotiek.

2009

Modernizácie kuchyne - materská škola
Výstavba zberného dvora - 1. etapa z enviromentálneho fondu - Ministerstvo prostredia SR
Zrekonštruovanie mládežníckej miestnosti na obchod "Rozličného tovaru" v časti Zemianske Mitice v budove obecného úradu
Rekonštrukcia cesty III/05003 hlavná križovatka - Tr. Jastrabie
Rekonštrukcia hlavnej cesty I/50 - zosuv
Rekonštrukcia zvonice - fasáda zvonice
Realizácia projektovej dokumentácie a schválenie výnimky ochranného pásma vodných zdrojov na výstavbu rodinných domov ulice k poľnohospodárskemu družstvu časť Zemianske Mitice podľa návrhu územného plánu obce

2010

Výstavba "Zberného dvora" 2. etapa z enviromentálneho fondu - Ministerstvo prostredia SR
- dobudovanie inžinierských sietí, voda, elektrina, pouličné osvetlenie k rodinným domom - Zemianske Mitice  k poľnohospodárskemu družstvu

© 2009 Obecný úrad Trenčianske Mitice 164, 913 22 Trenčianske Mitice, tel.: 032/659 52 30, fax: 032/659 52 30, e-mail: obecnyuradmitice@stonline.sk
Spracovanie VDG a.s.